> art terapia
> jóga | meditácie
> feng shuei | vastu
> makrobiotika
> hermetika
> theurgia
> kontakt
 
 

 

meditácia

Výraz meditácia pochádza z latinského slova meditatio = rozjímať.
Cieľom mediácie je dosiahnutie životnej rovnováhy. Zmyslom meditácia je hlbšieho sústredenia sa a vyvolanie pasívneho psychického stavu človeka – tichej bystrosti; je to obracanie vnímania dovnútra, sprevádzané strácaním pripútanosti k vonkajším predmetom a ochotou prebývať v samote a uvoľniť sa.

 

yoga

Yoga je jednou z ciest k meditácii. Cieľom yogy je dosiahnutie harmónie duše a tela, formou dychových, pohybových a mentálnych cvičení. Dýchanie zohráva v yoge kľúčovú úlohu. Vyskúšajte si napríklad základný cyklus dychových cvičení nazývaného ako "Pozdrav slnku":

 

 

Meditácia je predmetom úvah špeciálnovedných psychologických, medicínskych, filozofických atď. disciplín, teológie, náboženstva a umeleckého líčenia, ale aj pseudovedeckého, pseudofilozofického a pseudonáboženského gýču.

 

 

Odporúčaná literatúra:

 

Anthony de Mello

(1931-1987)
indický kňaz, jezuita, psychoterapeut a spisovateľ. Bol známy tým, že písal knihy formou krátkych príbehov. Mnohé z nich boli humorne ladené, mali meditačný charakter, ktorý smeroval stále k zmyslu ľudského života.
Veľa cestoval, navštívil Španielsko, Spojené štáty americké, kde študoval a neskôr aj učil. Vo svojich knihách veľmi obratne spájal myšlienky kresťanstva s východnou spiritualitou a s poznatkami z psychológie.

V roku 1998 boli niektoré jeho názory odsúdené Kongregáciou pre náuku viery. Kardinál Joseph Ratzinger, ktorý sa neskôr stal pápežom Benediktom XVI.,v stanovisku z 24. júna 1998[2] napísal:
„Už v niektorých pasážach jeho raných diel a ešte výraznejšie v jeho neskorších publikáciách možno pozorovať postupné vzďaľovanie sa od esenciálnych obsahov kresťanskej viery. Zjavenie, ktoré prichádza v osobe Ježiša Krista, nahrádza intuíciou Boha bez tvaru a obrazu, a to tej miery, že hovorí o Bohu ako o čistej prázdnote… Tento radikálny apofatizmus vedie dokonca k odmietnutiu skutočnosti, že Biblia obsahuje pravdivé tvrdenia o Bohu… Náboženstvá, vrátane kresťanstva, sú [podľa autora] jednou z najväčších prekážok na ceste k pravde. Túto pravdu však autor nikdy presnejšie nedefinuje… Horeuvedené stanoviská sú nezlučiteľné s katolíckou vierou a môžu spôsobiť ťažkú ujmu."

Publikácie:
• Bdelosť
• Modlitba žaby – krátke príbehy
• Minútové nezmysly – myšlienky
• Sadhana: Cesta k Bohu – meditácie
• Spev vtáka – krátke príbehy
• Cesta k láske
• Pri prameňoch – krátke zamyslenia

 

 

Viktor Emil Frankl

(1905- 1997)
rakúsky neurológ, psychiater a spisovateľ.

Frankl sa zaoberá človekom ako celkom. Podľa jeho názoru je ľudská povaha trojdimenzionálna. Má dimenziu fyziologickú (biologickú), psychologickú a noologickú.
Žiadna z dimenzií nesmie zostať nepovšimnutá. Frustrácia fyziologických potrieb spôsobí somatické ochorenie, ignorovanie psychologických potrieb spôsobí problémy emocionálne a neuspokojovanie noologických (duchovných, metafyzických) potrieb vedie k problémom v samom jadre osobnosti, k existenciálnej kríze, k absencii, či strate zmyslu života.
Človek má so zvieratami spoločnú biologickú a psychologickú dimenziu, ale ako človek sa osvedčí až keď sa povznesie do vyššej, ľudskej dimenzie, do dimenzie slobody a sebatranscendencie.

Ako existencialista považuje za základnú ľudskú vlastnosť slobodu vôle, aj keď jej uplatnenie nemusí byť ľahké. Človek nie je slobodný od podmienok, v ktorých žije, ale je slobodný na to, aby k nim zaujal stanovisko. Podmienky človeka nedeterminujú úplne. Záleží vždy na ňom, či sa im podrobí a vzdá, alebo nie. Môže sa i povzniesť nad ne.
Taktiež uznáva osud, ale v jeho rámci priznáva indivíduu slobodu rozhodovania a konania. Sloboda teda nie je bez determinizmu, ale napriek determinizmu.

Hľadanie zmyslu v živote je hlavnou zodpovednosťou každého človeka.
Zmysel nie je možné do situácií umelo vložiť, je tam už prítomný, len ho treba objaviť.
Myslím, že zmysel našej existencie nevynachádzame, ale objavujeme. Nepýtame sa, čo ešte môžeme od života očakávať, ale čo život očakáva od nás.

Publikácie:
(v slovenskom/českom jazyku)
• Člověk hledá smysl - úvod do logoterapie
• Vůle ke smyslu
• Lékařská péče o duši
• A přesto říci životu áno
• Co v mých knihách není
• Psychoterapie pro laiky
• Napriek všetkému povedať životu áno
• Teorie a terapie neuróz
• Neuvedomený Boh
• Trpiaci človek
• Dynamika a hodnoty
• Psychoterapie a náboženství

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

somA – centrum kreatívneho myslenia

somastudio.sk